Aktuality

Kotlíkové dotace

ikona článku

KDO MŮŽE O DOTACI NA KRAJSKÉM ÚŘADĚ POŽÁDAT
• Vlastník nebo spoluvlastník nemovitosti (rodinného domu, bytové jednotky nebo trvale obývaného rekreačního objektu), který v dané nemovitosti trvale bydlí.
• Vlastník nebo spoluvlastník nemovitosti může být žadatelem v následujících případech:
1. Žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o podporu starobní důchod nebo invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně.
2. Žadatel (nebo některý z členů jeho domácnosti) v období od 1. 1. 2022 do doby podání žádosti o podporu pobíral příspěvek na bydlení (není nutné, aby příspěvek pobíral po celou dobu).
NA CO LZE DOTACI ČERPAT A JAKOU VÝŠI LZE ZÍSKAT
na výměnu kotle na pevná paliva nesplňujícího 3., 4. a 5. emisní třídu.
Typy podporovaných nových zdrojů tepla:
• kotel na biomasu (min. energetická třída A+ a parametry podle nařízení komise č. 2015/1189),
• tepelné čerpadlo (min. energetická třída A+ a parametry podle nařízení Komise (EU) č. 813/2013).
Žadatelé mají k dispozici seznam výrobků a technologií http://svt.sfzp.cz/, ze kterého mohou vybírat nový zdroj tepla na vytápění. Seznam není povinný, ale pokud žadatel zvolí jiný zdroj, musí k žádosti předložit dokumenty, např. certifikát nebo technický list o stanovených parametrech, které prokáží splnění programových podmínek.
Podpora bude poskytována pouze na instalace realizované od 1. 1. 2021 ve výši 95 % ze způsobilých výdajů s následujícími limity: Typ zdroje tepla Limit (Kč)
Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva, vč. akumulační nádrže
Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva
130 000
Tepelné čerpadlo
180 000
Způsobilé jsou výdaje na: stavební práce, dodávky a služby související s realizací, včetně úpravy spalinové cesty, rekonstrukce otopné soustavy, na pořízení akumulační nádoby/kombinovaný bojler, zkoušky nebo testy na uvedení zdroje k užívání a projektová dokumentace.
JAK PODAT ŽÁDOST
Žádosti bude možné podávat elektronickou formou prostřednictvím dotačního portálu Královéhradeckého kraje DOTIS (https://dotace.khk.cz) od 2. 4. 2024 do 31. 8. 2024 do 12 hodin.
Postup podání žádosti o dotaci:
1. zřízení účtu v dotačním portále DOTIS – kdykoliv,
2. vyplnění a odeslání elektronické žádosti – od 2. 4. 2024 do 31. 8. 2024 do 12 hodin,
3. doručení podepsané (listinné) žádosti vč. příloh na Krajský úřad KHK – do 10 pracovních dní od odeslání elektronické verze žádosti.
JAKÉ DOKLADY JSOU TŘEBA K PODÁNÍ ŽÁDOSTI
• podepsaný formulář žádosti, který bude vyplněn v dotačním portále,
• doklad o kontrole technického stavu a provozu původního zdroje tepla – žadatel prokáže, že původní zdroj splňuje (splňoval) třídu kotle vhodnou k výměně,
• kopie osvědčení oprávněné osoby k instalaci, provozu a údržbě spalovacího stacionárního zdroje vydaného výrobcem daného kotle,
• fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso,
• doklady prokazující přijatelnost fyzické osoby k podpoře z pohledu výše příjmů (potvrzení o přiznání starobního důchodu či invalidního důchodu III. stupně, potvrzení o pobírání příspěvku na bydlení),
• další relevantní dokumenty určené výzvou k podání žádosti (např. souhlas spoluvlastníka nemovitosti, čestné prohlášení o trvalém bydlení, plná moc aj).
PO PROVEDENÍ VÝMĚNY JE POTŘEBA PŘEDLOŽIT
• účetní doklady (faktury a bankovní výpisy),
• fotodokumentaci nově instalovaného zdroje tepla,
• zprávu o instalaci zpracovanou oprávněnou osobou,
• platné osvědčení oprávněné osoby o získání kvalifikace podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů,
• protokol o revizi spalinové cesty podle Vyhlášky č. 34/2016 o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty (v případě, že je novým zdrojem tepla spalovací zdroj),
• potvrzení o ekologické likvidaci starého kotle.
Dotaci je možné proplácet zpětně po provedení instalace (od 1. 1. 2021) nebo je možné před instalací nového zdroje vytápění požádat, na základě zálohové faktury, o zálohu ve výši až 60 % z celkové částky dotace.
KAM SE OBRÁTIT PRO VÍCE INFORMACÍ
web: kotliky.kr-kralovehradecky.cz
infolinka: 722 960 675, provozní doba Po-Pá 8-16:00 hodin e-mail: kotlikovedotace@kr-kralovehradecky.cz
Ing. Jitka Hejlová, mobil: 607 094 578, e-mail: jhejlova@kr-kralovehradecky.cz
Bc. Iveta Lásková, mobil: 725 948 531, e-mail: ivlaskova@kr-kralovehradecky.cz
Ing. Martina Pavlistová, mobil: 601 350 994, e-mail: mpavlistova@kr-kralovehradecky.cz
Ing. Luboš Pechánek, mobil: 702 075 891, e-mail: lpechanek@kr-kralovehradecky.cz