Hlavní strana Obecní úřad O obci

 

Úřední deska byla aktualizována 12.11. 2018

 

Starý film sestříhaný ze záběrů paní učitelky Anny Hlaváčkové a fotogalerie ze školního srazu

 

Kulturní a sportovní kalendář

Nejbližší akce

pátek 30.11. od 17:00 - Rozsvícení vánočního stromu

                       celý kalendář akcí                  

 


     12.11. 2018        Úřední deska         vyvěšeno do  27.11. 2018    

Veřejná vyhláška

  ... o doručení návrhu Aktualizace č.2 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje a vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území


     10.10. 2018        Úřední deska         vyvěšeno do  10.11. 2018    

Nabídka nepronajatého majetku ve vlastnictví státu a příslušnosti hospodařit pro Státní pozemkový úřad k propachtování/pronájmu

  více v dokumentu ....


     6.10. 2018        Úřední deska         vyvěšeno do  6.11. 2018         Proběhlo     

Výsledky voleb do zastupitelstva obce Semechnice 

  více v dokumentu ....


     24.9. 2018        Úřední deska         vyvěšeno do  3.10. 2018          Proběhlo     

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce

   Zastupitelstvo Obce Semechnice zve občany na veřejné zasedání ZASTUPITELSTVA  OBCE, které se koná 3.10. 2018 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

více ....


     14.9. 2018         Úřední deska         vyvěšeno do  -.-. 2018     

 Upozornění vodoprávního úřadu ...

... na nízké průtoky ve vodních tocích na území ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Dobruška v souvislosti s výskytem hydrologického sucha

celý dokument k přečtení zde ...


     10.9. 2018         Úřední deska         vyvěšeno do  30.11. 2018     

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 

Celý dokument k přečtení zde ...


     4.9. 2018         Neoficiální oznámení OÚ    

 Bezplatná právní pomoc seniorům

celý dokument k přečtení zde ...     2.7. 2018         Neoficiální oznámení OÚ    

 Informační leták MVČR

Informační leták MVČR k vydávání nových občanských průkazů s čipem

celý dokument k přečtení zde ...
     5.4. 2018         Úřední deska    

Oznámení Dobrovolného svazku Vrchy o povinně zveřejňovaných dokumentech v roce 2018

dokument


     23.3. 2018         Neoficiální oznámení OÚ    

 Jógové hrátky pro děti a cvičení pro zdraví pro všechny věkové kategorie

celý dokument k přečtení zde ...


     9.3. 2018         Úřední deska    

Návrh rozpočtu DSO Vrchy na rok 2018

dokument


     28.2. 2018        Úřední deska    

Oznámení o vydání Územního plánu Semechnice

Dokument si přečtete po klinutí zde ...


     29.11. 2017         Neoficiální oznámení OÚ    

 Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné

Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné platné od 1.1. 2017 - změna

Změna struktury nákladových položek

dokument zde ...


      31.8. 2017         Úřední deska         vyvěšeno do  16.9. 2017          Proběhlo     

Nařízení obce č.1/2017,

o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce

více se dočtete v dokumentu zde ....


     27.3. 2017         Úřední deska         vyvěšeno do  30.6. 2017          Proběhlo     

Obecně závazná vyhláška o nočním klidu

 Zastupitelstvo obce Semechnice se na svém zasedání dne 22.března 2017 usnesením číslo 1/2017 usneslo .... více zde


     8.2. 2017         Neoficiální oznámení OÚ    

 Pravidla požární bezpečnosti

Komíny a topidla - domácnost - v případě požáru - pálení klestí - podnikající fyzické a právnické osoby

celý dokument k přečtení zde ...


     26.2. 2015         Úřední deska         vyvěšeno do  31.12. 2022     

Aktualizovaný seznam nemovitostí s nedostatečně určitě identifikovanými vlastníky se stavem k 1.2. 2016

Dle zákona je k tomuto možné se přihlásit až do 31.12.2022

Průvodní dopis

Seznam v programu Office Excel zde

  Obec obdržela finanční podporu na zpracování projektové dokumentace  s názvem „Rozšíření vodovodu Semechnice – Římanský kopec“ z dotačního programu Královéhradeckého kraje „Rozvoj infrastruktury v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod“  formou investiční dotace ve výši 120.000,- Kč.

  Obec Semechnice obdržela podporu z dotační oblasti program obnovy venkova 2016 Královéhradeckého kraje.

  Obec Semechnice obdržela podporu z dotační oblasti - Životní prostředí a zemědělství Královéhradeckého kraje. Název programu: Obnova a technické zajištění stávajících „návesních“ vodních nádrží. Výše dotace na revitalizaci požární nádrže v Semechnicích činíKč 336 000,-.

  Obec obdržela finanční podporu na realizaci stavby  s názvem „Rozšíření vodovodu Semechnice – Římanský kopec“ z dotačního programu Královéhradeckého kraje v částce 1.700.000 Kč.

REALIZOVÁNO ZA FINANČNÍ PODPORY KRÁLOVEHRADECKÉHO KRAJE

Obec Semechnice podává žádost o dotaci do 3. výzvy MAS POHODA - IROP - BEZPEČNOST DOPRAVY I                       Název projektu:                        CHODNÍK A PARKOVACÍ STÁNÍ V OBCI SEMECHNICE Stručný popis projektu:   V rámci realizace projektu bude vybudován nový chodník se sníženými vjezdy k RD podél silnice III/3203 směrem na Záhornici. Touto realizací bude vyřešeno zpřístupnění stávajících objektů a přilehlého hřbitova. Navržený chodník v šíři 2 m navazuje na stávající chodník ukončený za hranicí křižovatky silnic III. tříd. Ve staničení km 0,153 je chodník ukončen místem pro přecházení a do konce úpravy (k místnímu hřbitovu) je navržen levostranný chodník v šíři 1,5 m. V celé délce pravostranného chodníku je navržen asfaltový pás. Po levé straně této komunikace jsou navržena parkovací stání k přilehlým rodinným domům.   Dále bude vybudován nový chodník v přidruženém dopravním prostoru silnice III/29840 směrem na Opočno. Jeho šířka je 1,5 m a navazuje na chodník u zastávky BUS. 

Dokončení místní komunikace na pozemku par. č. 1101, k. ú. Semechnice

  Záměrem projektu je obnova slepé místní obslužné komunikace v celkové délce 132,76 m (pozemek par.č. 1101) , která slouží pro obsluhu stávajících rodinných domků.

 V současné době je uvedená komunikace nevyhovující. Je nezpevněná, kryt je tvořen štěrkem. Šířka komunikace je proměnné šířky pohybující se mezi 5 – 6 m. Komunikace volně navazuje na okolní zelené plochy. Niveleta stávající nezpevněné komunikace je značně zvlněná a není dostatečně zajištěno odvedení srážkové vody.  V rámci projektu je počítáno s výměnou povrchu dané komunikace za asfalt. Současný povrch vozovky bude v celé ploše odstraněn, následně bude provedeno nové podloží pro položení nové asfaltové vrstvy. Podél komunikace budou osazeny obrubníky. Dále dojde k pokládce nové betonové dlažby v místě sjezdů do přilehlých rodinných domů.

 Dokončení místní komunikace přispěje ke zvýšení bezpečnosti motorové dopravy a zároveň dojde k rozvoji občanské vybavenosti obce a tím větší spokojenosti obyvatel obce.

REALIZOVÁNO ZA FINANČNÍ PODPORY KRÁLOVEHRADECKÉHO KRAJE